​​​NGUỒN NHÂN LỰC

 

Tổng số lao động hiện có:                      7.020 người

 

Trong đó:

- Trình độ trên Đại học:                              26 người

- Trình độ Đại học và Cao đẳng:                1.543 người

- Trình độ Trung cấp:                                  365 người

- Công nhân kỹ thuật:                                 3.906 người

- Lao động phổ thông:                                1.180 người​