Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksQuanHeCoDong

Quan Hệ Cổ Đông
Ngày ban hành Tiêu đề File đính kèm
Ngày   29/10/2019 Quyết định về việc góp vốn thành lập và bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền tại Công ty Cổ phần Giao thông 4 tải về
Ngày   04/10/2019 Phó TGĐ Nguyễn Quang Vinh nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH tải về
Ngày   04/09/2019 Bổ nhiệm Ông Nguyễn Phương Vinh giữ chức Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam Tập đoàn CIENCO4 tải về
Ngày   31/07/2019 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tải về
Ngày   25/07/2019 Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2019 tải về
Ngày   01/07/2019 Quyết định: V/v phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 tải về
Ngày   27/06/2019 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu nội bộ tải về
Ngày   07/06/2019 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu nội bộ tải về
Ngày   06/06/2019 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu nội bộ tải về
Ngày   29/05/2019 TGĐ Nguyễn Tuấn Huỳnh đăng ký mua cổ phiếu C4G tải về
Ngày   24/05/2019 Thông báo giao dịch cổ phiếu nội bộ tải về
Ngày   22/05/2019 Nghị quyết: V/v thông qua kế hoạch thay đổi niêm yết tải về
Ngày   20/05/2019 Thông báo giao dịch cổ phiếu nội bộ tải về
Ngày   26/04/2019 Thông báo: V/v chấm dứt hợp đồng lao động với Phó TGĐ Phạm Thanh Hà tải về
Ngày   26/04/2019 Thông báo: V/v Trưởng Ban Kiểm soát Lương Thị Thanh Bình nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH tải về
Ngày   26/04/2019 Thông báo: V/v Ông Nguyễn Vĩnh Lộc thôi giữ chức Phó TGĐ Tập đoàn CIENCO4 tải về
Ngày   15/01/2019 Báo cáo tình hình quản trị Tập đoàn 6 tháng cuối năm 2018 tải về
Ngày ban hành Tiêu đề File đính kèm
Ngày   24/07/2018 Nghị Quyết V/v Công ty CP 482 và Công ty CP 475 không còn là công ty liên kết tải về
Ngày   10/07/2018 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018 tải về
Ngày   14/05/2018 V/v chốt danh sách chi trả cổ tức làn 3 (đợt cuối) 2017 tải về
Ngày   24/04/2018 Điều lệ Tập Đoàn tải về
Ngày   18/04/2018 Quý chế nội bộ tải về
Ngày   17/04/2018 Công bố bầu bổ sung phó chủ tịch HĐQT Cienco4 tải về
Ngày   21/03/2018 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng tải về
Ngày   21/03/2018 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn tải về
Ngày   15/03/2018 Thông báo giao dịch tải về
Ngày   17/01/2018 Báo cáo quản trị 2017 tải về
Ngày ban hành Tiêu đề File đính kèm
Ngày   30/10/2017 V/v Xin ý kiến cổ đông bổ sung Điều lệ tải về
Ngày   06/07/2017 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 2016 tải về
Ngày   05/05/2017 Quy chế Ban kiểm soát tải về
Ngày   28/04/2017 Thay đổi thông tin doanh nghiệp tải về
Ngày   18/03/2017 Thống báo Bà Bùi Thị Thủy Ngân thôi không làm Ban kiểm soát tải về
Ngày   20/01/2017 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm 2016 tải về
Ngày ban hành Tiêu đề File đính kèm
Ngày   27/12/2016 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 2016 tải về
Ngày   02/11/2016 Nghị quyết Thành lập Văn phòng đại diện phía Nam tải về
Ngày   02/08/2016 Công bố điều chỉnh phương án sử dụng vốn tải về
Ngày   01/08/2016 V.v Bổ nhiệm phó Tổng giám đốc tải về
Ngày   26/07/2016 Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 2016 tải về
Ngày   12/07/2016 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016 tải về
Ngày   24/06/2016 Công bố thay đổi giấy chứng nhận kinh doanh tải về
Ngày   22/06/2016 Thông báo V/v Phát hành Giấy chứng nhận cổ đông tải về
Ngày   21/06/2016 Nghị quyết về góp vốn thành lập 4 công ty cổ phần tải về
Ngày   16/06/2016 Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu tải về
Ngày   29/04/2016 Thông báo về việc chốt danh sách chi trả cổ tức 2015 và tạm ứng cổ tức 2016 tải về
Ngày   28/04/2016 Công bố thông tin phát hành cổ phiếu ra công chúng đợt 2 tải về
Ngày   09/04/2016 Nghị Quyết Đại Hội cổ đông thường niên 2016 tải về
Ngày   29/03/2016 Sửa đổi và bổ sung điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty xây dựng CTGT 4- CTCP tải về
Ngày   25/03/2016 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016(Cienco4) tải về
Ngày   21/03/2016 Thống báo thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông để ĐHĐCĐ thường niên 2016 tải về
Ngày   01/03/2016 Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thương niên 2016 tải về
Ngày   17/02/2016 Báo cáo sử dụng vốn phát hành cổ phiếu ra công chúng đợt 1 2015 tải về
Ngày   14/01/2016 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm 2015 tải về
Ngày ban hành Tiêu đề File đính kèm
Ngày   08/12/2015 Tạm hoãn phương án tăng vốn điều lệ đợt 2/2015 tải về
Ngày   18/11/2015 Nghị quyết miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát tải về
Ngày   04/11/2015 Thư xin ý kiếncổ đông bằng văn bản tải về
Ngày   24/10/2015 Phát hành giấy chứng nhận cổ đông tải về
Ngày   24/08/2015 Tổng công ty XDCT Giao thông 4-CTCP- Công bố Kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2015 tải về
Ngày   06/07/2015 Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu 2015 tải về
Ngày   01/07/2015 Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2014 tải về
Ngày   01/07/2015 Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng lần 1/2015 tải về
Ngày   09/03/2015 Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015 tải về
Ngày ban hành Tiêu đề File đính kèm
Ngày   21/11/2014 Về việc thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4- CTCP tải về
Ngày   21/11/2014 Thông báo bán cổ phần của Nhà nước tại Tổng công ty XDCTGT 4-CTCP tải về
Ngày   19/11/2014 Công bố thông tin về việc thay đổi cán bộ chủ chốt của Tổng công ty tải về
Ngày   12/11/2014 ​Công bố thông tin về việc thành lập 414, BOT Thái Nguyên- Chợ Mới tải về
Ngày   24/10/2014 Uỷ quyền công bố thông tin. tải về
Ngày   14/10/2014 Giá trị sản lượng 9 tháng đầu năm: Cienco 4 đạt 93% kế hoạch năm 2014 tải về
Ngày   17/07/2014 Cienco 4 lãi 6 tháng 64 tỷ đồng tải về
Ngày   27/06/2014 Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tổ chức tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 tải về
 
Quan Hệ Cổ Đông
Ngày 29/10/2019   Quyết định về việc góp vốn thành lập và bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền tại Công ty Cổ phần Giao thông 4  File đính kèm
Ngày 04/10/2019   Phó TGĐ Nguyễn Quang Vinh nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH  File đính kèm
Ngày 04/09/2019   Bổ nhiệm Ông Nguyễn Phương Vinh giữ chức Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam Tập đoàn CIENCO4  File đính kèm
Ngày 31/07/2019   Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn  File đính kèm
Ngày 25/07/2019   Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2019  File đính kèm
Ngày 01/07/2019   Quyết định: V/v phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019  File đính kèm
Ngày 27/06/2019   Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu nội bộ  File đính kèm
Ngày 07/06/2019   Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu nội bộ  File đính kèm
Ngày 06/06/2019   Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu nội bộ  File đính kèm
Ngày 29/05/2019   TGĐ Nguyễn Tuấn Huỳnh đăng ký mua cổ phiếu C4G  File đính kèm
 
 
©2014 Tập đoàn Cienco4
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt