Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksQuanHeCoDong

Quan Hệ Cổ Đông
Ngày ban hành Tiêu đề File đính kèm
Ngày   18/06/2020 Kết quả phát hành 200 tỷ trái phiếu riêng lẻ năm 2020 tải về
Ngày   11/06/2020 Tập đoàn CIENCO4 mua thành công cổ phần Công ty CP thiết bị giáo dục 2 tải về
Ngày   02/06/2020 Nghị quyết về việc mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Tư vấn CIENCO4 tải về
Ngày   15/05/2020 Thông báo: V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 và chi trả cổ tức năm 2018 tải về
Ngày   29/04/2020 Kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tải về
Ngày   16/04/2020 Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tải về
Ngày   09/04/2020 Thông báo: V/v gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 tải về
Ngày   27/03/2020 Thông báo về việc gia hạn thời gian công bố các BCTC năm 2020 tải về
Ngày   27/03/2020 Thông báo: Thay đổi mục đích chốt danh sách cổ đông tải về
Ngày   27/03/2020 Công văn gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 tải về
Ngày   23/03/2020 Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 tải về
Ngày   19/02/2020 Nghị quyết về việc chuyển nhượng cổ phần Công ty 422 tải về
Ngày   19/02/2020 Nghị quyết về việc mua lại phần góp vốn tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Quốc Thắng Hà Nội tải về
Ngày   13/02/2020 Nghị quyết V/v tiếp nhận Công ty cổ phần Việt E&C trở thành đơn vị liên kết của Tập đoàn tải về
Ngày   03/01/2020 Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn tải về
Ngày   03/01/2020 VN Direct trở thành cổ đông lớn tải về
Ngày ban hành Tiêu đề File đính kèm
Ngày   27/12/2019 Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn tải về
Ngày   20/11/2019 Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin tải về
Ngày   15/11/2019 Nghị quyết v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Phó Tổng Giám đốc Ngô Trọng Nghĩa, ông Đặng Ngọc Anh từ nhiệm kiểm soát viên Tập đoàn Cienco4 tải về
Ngày   29/10/2019 Quyết định về việc góp vốn thành lập và bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền tại Công ty Cổ phần Giao thông 4 tải về
Ngày   04/10/2019 Phó TGĐ Nguyễn Quang Vinh nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH tải về
Ngày   04/09/2019 Bổ nhiệm Ông Nguyễn Phương Vinh giữ chức Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam Tập đoàn CIENCO4 tải về
Ngày   31/07/2019 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tải về
Ngày   25/07/2019 Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2019 tải về
Ngày   01/07/2019 Quyết định: V/v phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 tải về
Ngày   27/06/2019 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu nội bộ tải về
Ngày   07/06/2019 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu nội bộ tải về
Ngày   06/06/2019 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu nội bộ tải về
Ngày   29/05/2019 TGĐ Nguyễn Tuấn Huỳnh đăng ký mua cổ phiếu C4G tải về
Ngày   24/05/2019 Thông báo giao dịch cổ phiếu nội bộ tải về
Ngày   22/05/2019 Nghị quyết: V/v thông qua kế hoạch thay đổi niêm yết tải về
Ngày   20/05/2019 Thông báo giao dịch cổ phiếu nội bộ tải về
Ngày   26/04/2019 Thông báo: V/v chấm dứt hợp đồng lao động với Phó TGĐ Phạm Thanh Hà tải về
Ngày   26/04/2019 Thông báo: V/v Trưởng Ban Kiểm soát Lương Thị Thanh Bình nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH tải về
Ngày   26/04/2019 Thông báo: V/v Ông Nguyễn Vĩnh Lộc thôi giữ chức Phó TGĐ Tập đoàn CIENCO4 tải về
Ngày   15/01/2019 Báo cáo tình hình quản trị Tập đoàn 6 tháng cuối năm 2018 tải về
Ngày ban hành Tiêu đề File đính kèm
Ngày   24/07/2018 Nghị Quyết V/v Công ty CP 482 và Công ty CP 475 không còn là công ty liên kết tải về
Ngày   10/07/2018 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018 tải về
Ngày   14/05/2018 V/v chốt danh sách chi trả cổ tức làn 3 (đợt cuối) 2017 tải về
Ngày   24/04/2018 Điều lệ Tập Đoàn tải về
Ngày   18/04/2018 Quý chế nội bộ tải về
Ngày   17/04/2018 Công bố bầu bổ sung phó chủ tịch HĐQT Cienco4 tải về
Ngày   17/04/2018 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018 phan 1 tải về
Ngày   21/03/2018 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng tải về
Ngày   21/03/2018 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn tải về
Ngày   15/03/2018 Thông báo giao dịch tải về
Ngày   17/01/2018 Báo cáo quản trị 2017 tải về
Ngày ban hành Tiêu đề File đính kèm
Ngày   30/10/2017 V/v Xin ý kiến cổ đông bổ sung Điều lệ tải về
Ngày   06/07/2017 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 2016 tải về
Ngày   05/05/2017 Quy chế Ban kiểm soát tải về
Ngày   28/04/2017 Thay đổi thông tin doanh nghiệp tải về
Ngày   18/03/2017 Thống báo Bà Bùi Thị Thủy Ngân thôi không làm Ban kiểm soát tải về
Ngày   20/01/2017 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm 2016 tải về
Ngày ban hành Tiêu đề File đính kèm
Ngày   27/12/2016 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 2016 tải về
Ngày   02/11/2016 Nghị quyết Thành lập Văn phòng đại diện phía Nam tải về
Ngày   02/08/2016 Công bố điều chỉnh phương án sử dụng vốn tải về
Ngày   01/08/2016 V.v Bổ nhiệm phó Tổng giám đốc tải về
Ngày   26/07/2016 Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 2016 tải về
Ngày   12/07/2016 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016 tải về
Ngày   24/06/2016 Công bố thay đổi giấy chứng nhận kinh doanh tải về
Ngày   22/06/2016 Thông báo V/v Phát hành Giấy chứng nhận cổ đông tải về
Ngày   21/06/2016 Nghị quyết về góp vốn thành lập 4 công ty cổ phần tải về
Ngày   16/06/2016 Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu tải về
Ngày   29/04/2016 Thông báo về việc chốt danh sách chi trả cổ tức 2015 và tạm ứng cổ tức 2016 tải về
Ngày   28/04/2016 Công bố thông tin phát hành cổ phiếu ra công chúng đợt 2 tải về
Ngày   09/04/2016 Nghị Quyết Đại Hội cổ đông thường niên 2016 tải về
Ngày   29/03/2016 Sửa đổi và bổ sung điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty xây dựng CTGT 4- CTCP tải về
Ngày   25/03/2016 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016(Cienco4) tải về
Ngày   21/03/2016 Thống báo thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông để ĐHĐCĐ thường niên 2016 tải về
Ngày   01/03/2016 Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thương niên 2016 tải về
Ngày   17/02/2016 Báo cáo sử dụng vốn phát hành cổ phiếu ra công chúng đợt 1 2015 tải về
Ngày   14/01/2016 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm 2015 tải về
Ngày ban hành Tiêu đề File đính kèm
Ngày   08/12/2015 Tạm hoãn phương án tăng vốn điều lệ đợt 2/2015 tải về
Ngày   18/11/2015 Nghị quyết miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát tải về
Ngày   04/11/2015 Thư xin ý kiếncổ đông bằng văn bản tải về
Ngày   24/10/2015 Phát hành giấy chứng nhận cổ đông tải về
Ngày   24/08/2015 Tổng công ty XDCT Giao thông 4-CTCP- Công bố Kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2015 tải về
Ngày   06/07/2015 Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu 2015 tải về
Ngày   01/07/2015 Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2014 tải về
Ngày   01/07/2015 Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng lần 1/2015 tải về
Ngày   09/03/2015 Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015 tải về
Ngày ban hành Tiêu đề File đính kèm
Ngày   21/11/2014 Về việc thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4- CTCP tải về
Ngày   21/11/2014 Thông báo bán cổ phần của Nhà nước tại Tổng công ty XDCTGT 4-CTCP tải về
Ngày   19/11/2014 Công bố thông tin về việc thay đổi cán bộ chủ chốt của Tổng công ty tải về
Ngày   12/11/2014 ​Công bố thông tin về việc thành lập 414, BOT Thái Nguyên- Chợ Mới tải về
Ngày   24/10/2014 Uỷ quyền công bố thông tin. tải về
Ngày   14/10/2014 Giá trị sản lượng 9 tháng đầu năm: Cienco 4 đạt 93% kế hoạch năm 2014 tải về
Ngày   17/07/2014 Cienco 4 lãi 6 tháng 64 tỷ đồng tải về
Ngày   27/06/2014 Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tổ chức tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 tải về
 
Quan Hệ Cổ Đông
Ngày 18/06/2020   Kết quả phát hành 200 tỷ trái phiếu riêng lẻ năm 2020  File đính kèm
Ngày 11/06/2020   Tập đoàn CIENCO4 mua thành công cổ phần Công ty CP thiết bị giáo dục 2  File đính kèm
Ngày 02/06/2020   Nghị quyết về việc mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Tư vấn CIENCO4  File đính kèm
Ngày 15/05/2020   Thông báo: V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 và chi trả cổ tức năm 2018  File đính kèm
Ngày 29/04/2020   Kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  File đính kèm
Ngày 16/04/2020   Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  File đính kèm
Ngày 09/04/2020   Thông báo: V/v gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2020  File đính kèm
Ngày 27/03/2020   Thông báo về việc gia hạn thời gian công bố các BCTC năm 2020  File đính kèm
Ngày 27/03/2020   Thông báo: Thay đổi mục đích chốt danh sách cổ đông  File đính kèm
Ngày 27/03/2020   Công văn gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020  File đính kèm
 
 
©2014 Tập đoàn Cienco4
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt