Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksQuanHeCoDong

 
Quan Hệ Cổ Đông
Ngày 26/04/2019   Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  File đính kèm
Ngày 26/04/2019   Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024  File đính kèm
Ngày 26/04/2019   Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024  File đính kèm
Ngày 25/04/2019   Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019  File đính kèm
Ngày 17/04/2018   Nghị quyết Đại hội đòng cổ đông thường niên 2018  File đính kèm
Ngày 22/04/2017   Nghi quyết Đại hồi đồng cổ đông thường niên 2017  File đính kèm
Ngày 09/04/2016   Nghị Quyết Đại Hội cổ đông thường niên 2016   File đính kèm
Ngày 26/03/2016   Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2016  File đính kèm
Ngày 10/04/2015   Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2015  File đính kèm
Ngày 25/08/2014   NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 – CTCP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP ngày 10/5/2014.

 
File đính kèm
 
 
©2014 Tập đoàn Cienco4
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt