HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh

Chủ tịch HĐQT

​Tổng giám đốc Tập đoàn

 

 

 

Ông Nguyễn Quang Vinh  

Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT

 

 

 

Bà Trương Thị Tâm  

Phó Chủ tịch HĐQT

 

 

 

Ông Nguyễn Vĩnh Lộc  

Thành viên HĐQT

 

 

Ông Ngô Trọng Nghĩa  

Thành viên HĐQT

 

 

Ông Nguyễn Văn Tuấn  

Thành viên HĐQT

 

 

Ông Hoàng Văn Đào  

Thành viên HĐQT

 

BAN LÃNH ĐẠO

 

Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh  

​Tổng giám đốc Tập đoàn

 

 

 

Ông Nguyễn Quang Vinh  

Phó Tổng giám đốc

 

 

 

Ông Nguyễn Vĩnh Lộc  

Phó Tổng giám đốc

 

 

Ông Hoàng Văn Đào  

Phó Tổng giám đốc

 

 

Ông Trần Văn Chín  

Phó Tổng giám đốc

 

 

 

Ông Ngô Trọng Nghĩa  

Phó Tổng giám đốc

 

 

Ông Nguyễn Anh Dũng  

Phó Tổng giám đốc

 

 

Ông Đàm Xuân Toan  

Phó Tổng giám đốc

 

 

Ông Đặng Viết Thanh  

Phó Tổng giám đốc

 

BAN KIỂM SOÁT

 

Bà: Lương Thị Thanh Bình

Trưởng ban kiểm soát

 

 

 

Bà: Đào Thị Thanh Mai

Thành viên ban kiểm soát

 

 

Bà: Chu Thị Ly Na

Thành viên ban kiểm soát