HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

Ông Nguyễn Văn Tuấn  

Chủ tịch HĐQT

 

 

Ông Đàm Xuân Toan  

Thành viên HÐQT

 

 

Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh

Phó Chủ tịch HĐQT

 

 

 

Bà Trần Thị Thu Hà  

Thành viên HÐQT

 

 

Ông Lê Đức Thọ  

Thành viên HÐQT

 

 

Ông Nguyễn Anh Tân  

Thành viên HÐQT

 

 

Ông Văn Hồng Tuân  

Thành viên HÐQT

 

 

Ông Hồ Xuân Sơn  

Thành viên HÐQT

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh  

Tổng Giám đốc Tập đoàn

 

 

 

Ông Đặng Viết Thanh  

Phó Tổng giám đốc

 

 

 

Ông Đàm Xuân Toan  

Phó Tổng giám đốc

 

 

Ông Trần Văn Chín  

Phó Tổng giám đốc

 

 

 

Ông Hồ Xuân Sơn  

Phó Tổng giám đốc

 

 

Ông Lê Đức Thọ  

Phó Tổng giám đốc

 

 

Ông Nguyễn Phương Vinh  

Phó Tổng giám đốc

 

 

Ông Nguyễn Đình Nhuận  

Phó Tổng giám đốc

 

 

Bà Trần Thị Thu Hà  

Phó Tổng giám đốc

 

BAN KIỂM SOÁT

 

Bà Đào Thị Thanh Mai

Trưởng Ban Kiểm soát

 

 

 

Ông Thái Hồng Lam

Thành viên Ban Kiểm soát

 

 

Ông: Phạm Văn Hiếu

Thành viên Ban Kiểm soát