HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

Ông Nguyễn Văn Tuấn  

Chủ tịch HĐQT

 

 

Ông Nguyễn Quang Vinh  

Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT

 

 

Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh

Phó Chủ tịch HĐQT

​Tổng giám đốc Tập đoàn

 

 

 

Ông Nguyễn Vĩnh Lộc  

Thành viên HĐQT

 

 

Ông Ngô Trọng Nghĩa  

Thành viên HĐQT

 

 

Bà Trần Thị Thu Hà  

Thành viên HĐQT

 

 

Ông Nguyễn Anh Tân  

Thành viên HĐQT

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh  

​Tổng giám đốc Tập đoàn

 

 

 

Ông Nguyễn Quang Vinh  

Phó Tổng giám đốc

 

 

 

Ông Nguyễn Vĩnh Lộc  

Phó Tổng giám đốc

 

 

Ông Ngô Trọng Nghĩa  

Phó Tổng giám đốc

 

 

Ông Trần Văn Chín  

Phó Tổng giám đốc

 

 

 

Ông Đặng Viết Thanh  

Phó Tổng giám đốc

 

 

Ông Lê Đức Thọ  

Phó Tổng giám đốc

 

 

Ông Đàm Xuân Toan  

Phó Tổng giám đốc

 

 

Ông Phạm Thanh Hà  

Phó Tổng giám đốc

 

 

Ông Hồ Xuân Sơn  

Phó Tổng giám đốc

 

BAN KIỂM SOÁT

 

Bà: Lương Thị Thanh Bình

Trưởng ban kiểm soát

 

 

 

Bà: Đào Thị Thanh Mai

Thành viên ban kiểm soát

 

 

Bà: Hoàng Thị Mận

Thành viên ban kiểm soát