Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quan Hệ Cổ Đông

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG / Công bố thông tin 
Phát hành giấy chứng nhận cổ đông 
Nội dung:

​Tổng công ty phát hành giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông hiện hữu, đề nghị quý cổ đông liên hệ

với bộ phận quản lý cổ đông để nhận được giấy chứng nhận


  giaychungnhancodong.PDF

 
File Nội dung Đính kèm:
 
©2014 Tập đoàn Cienco4
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt