​GIỚI THIỆU CHUNG

 

          Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 là Đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An, tiền thân là Đoàn Thanh niên Lao động Cục Công trình I được thành lập theo Nghị quyết số 02/NQ-TN ngày 05/01/1967 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Giao thông vận tải Trung ương. Năm 1989, Đoàn được tách chuyển bàn giao về địa phương. Để phù hợp với yêu cầu chính trị của Tổng công ty, tháng 6/1995 Đoàn Thanh niên Tổng công ty được thành lập lại theo Quyết định số 176/QĐ-TĐ ngày 16 tháng 6 năm 1995 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An với tên gọi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4.

 

          Hiện nay, Đoàn Tổng công ty có 19 Đoàn cơ sở và 04 Chi đoàn cơ sở  trực thuộc, tổng số Chi đoàn là 145 Chi đoàn, tổng số đoàn viên là 2.256 đồng chí (chiếm 35% cán bộ công nhân viên Tổng công ty), trong đó trình độ trên đại học: 09 đ/c, Đại học: 692 đ/c, Cao đẳng: 187 đ/c, Trung cấp: 170 đ/c, Công nhân kỹ thuật: 1.198 đ/c.

 

          Số lượng các Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở trực thuộc như sau: 19 Đoàn cơ sở bao gồm: Đoàn TN Cơ quan Tổng công ty, Đoàn TN Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 419, Đoàn TN Công ty công trình giao thông 422, Đoàn TN Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 423, Đoàn TN Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và xây dựng 424, Đoàn TN Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng công trình 465, Đoàn TN Công ty cổ phần 471, Đoàn TN Công ty cổ phần 473, Đoàn TN Công ty cổ phần xây dựng công trình 475, Đoàn TN Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 479, Đoàn TN Công ty cổ phần 482, Đoàn TN Công ty cổ phần xây dựng công trình 484, Đoàn TN Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 492, Đoàn TN Công ty cổ phần tư vấn 497, Đoàn TN Công ty công trình giao thông 499, Đoàn TN Chi nhánh Hà Nội, Đoàn TN Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng giao thông 208, Đoàn TN Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 246, Đoàn TN Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228. 04 Chi đoàn cơ sở gồm: Chi đoàn cơ sở Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh, Chi đoàn cơ sở Chi nhánh Lâm Đồng, Chi đoàn cơ sở Công ty cổ phần sản xuất vật liệu và xây dựng công trình 405, Chi đoàn cơ sở Trung tâm dự án Tổng công ty.

 

          Địa bàn hoạt động trên khắp cả nước, trong đó: đóng quân trên địa bàn TP Vinh - tỉnh Nghệ An: 16 đơn vị; địa bàn TP Hà Nội: 04 đơn vị; địa bàn tỉnh Quảng Bình: 01 đơn vị; địa bàn tỉnh Lâm Đồng: 01 đơn vị; địa bàn TP Hồ Chí Minh: 01 đơn vị.