Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksCMSImages2

  
  
Picture Size
  
  
anh ngich ly bot thai nguyen 17_19042018164256.jpganh ngich ly bot thai nguyen 17_19042018164256700 x 43995 KB 4/20/2018 6:45 AM
anh ngich ly bot thai nguyen 18_19042018164325.jpganh ngich ly bot thai nguyen 18_19042018164325700 x 466109 KB 4/20/2018 6:45 AM
anh ngich ly bot thai nguyen 14_19042018164108.jpganh ngich ly bot thai nguyen 14_19042018164108700 x 466108 KB 4/20/2018 6:45 AM
anh ngich ly bot thai nguyen 15_19042018164152.jpganh ngich ly bot thai nguyen 15_19042018164152700 x 49485 KB 4/20/2018 6:45 AM
anh ngich ly bot thai nguyen 16_19042018164223.jpganh ngich ly bot thai nguyen 16_19042018164223700 x 466110 KB 4/20/2018 6:45 AM
anh ngich ly bot thai nguyen 10_19042018163828.jpganh ngich ly bot thai nguyen 10_19042018163828700 x 37885 KB 4/20/2018 6:45 AM
anh ngich ly bot thai nguyen 11_19042018163859.jpganh ngich ly bot thai nguyen 11_19042018163859700 x 46676 KB 4/20/2018 6:45 AM
anh ngich ly bot thai nguyen 12_19042018163935.jpganh ngich ly bot thai nguyen 12_19042018163935700 x 46667 KB 4/20/2018 6:45 AM
anh ngich ly bot thai nguyen 13_19042018164007.jpganh ngich ly bot thai nguyen 13_19042018164007700 x 46679 KB 4/20/2018 6:45 AM
anh ngich ly bot thai nguyen 19_19042018164612.jpganh ngich ly bot thai nguyen 19_19042018164612700 x 393132 KB 4/20/2018 6:45 AM
anh ngich ly bot thai nguyen 6_19042018163637.jpganh ngich ly bot thai nguyen 6_19042018163637700 x 466106 KB 4/20/2018 6:45 AM
anh ngich ly bot thai nguyen 7_19042018163654.jpganh ngich ly bot thai nguyen 7_19042018163654700 x 46697 KB 4/20/2018 6:45 AM
anh ngich ly bot thai nguyen 8_19042018163734.jpganh ngich ly bot thai nguyen 8_19042018163734700 x 466111 KB 4/20/2018 6:45 AM
anh ngich ly bot thai nguyen 9_19042018163751.jpganh ngich ly bot thai nguyen 9_19042018163751700 x 37085 KB 4/20/2018 6:45 AM
anh ngich ly bot thai nguyen 1_19042018163239.jpganh ngich ly bot thai nguyen 1_19042018163239700 x 46667 KB 4/20/2018 6:45 AM
anh ngich ly bot thai nguyen 2_19042018163353.jpganh ngich ly bot thai nguyen 2_19042018163353700 x 466121 KB 4/20/2018 6:45 AM
anh ngich ly bot thai nguyen 3_19042018163454.jpganh ngich ly bot thai nguyen 3_19042018163454700 x 466107 KB 4/20/2018 6:45 AM
anh ngich ly bot thai nguyen 4_19042018163528.jpganh ngich ly bot thai nguyen 4_19042018163528700 x 466111 KB 4/20/2018 6:45 AM
anh ngich ly bot thai nguyen 5_19042018163559.jpganh ngich ly bot thai nguyen 5_19042018163559700 x 442117 KB 4/20/2018 6:45 AM
anh ngich ly bot thai nguyen 12_Key_19042018164654.jpganh ngich ly bot thai nguyen 12_Key_19042018164654600 x 39920 KB 4/20/2018 6:45 AM
TANG DOT BIEN LUONG XE QUA QUOC LO 3 CU _ GUI A PHUONG_x264.mp4TANG DOT BIEN LUONG XE QUA QUOC LO 3 CU _ GUI A PHUONG_x26448180 KB 4/18/2018 7:24 AM
tăng đột biến 11233_Key_17042018125941.jpgtăng đột biến 11233_Key_17042018125941600 x 33643 KB 4/18/2018 7:24 AM
Đại hoi cổ đông thuong nien 2018_x264.mp4Đại hoi cổ đông thuong nien 2018_x26429453 KB 4/17/2018 2:43 PM
_DSC4576_17042018134250.JPG_DSC4576_17042018134250800 x 473177 KB 4/17/2018 2:43 PM
_DSC4509_17042018133551.jpg_DSC4509_17042018133551800 x 450174 KB 4/17/2018 2:43 PM
anh vinh doc bao cao batgdkllll_17042018135736.jpganh vinh doc bao cao batgdkllll_17042018135736800 x 450110 KB 4/17/2018 2:43 PM
_DSC4567_17042018134045.JPG_DSC4567_17042018134045800 x 493194 KB 4/17/2018 2:43 PM
_DSC4538_17042018134703.jpg_DSC4538_17042018134703800 x 450189 KB 4/17/2018 2:43 PM
_DSC4552_17042018133655.jpg_DSC4552_17042018133655800 x 450181 KB 4/17/2018 2:43 PM
_DSC4538_Key_17042018133803.jpg_DSC4538_Key_17042018133803600 x 33741 KB 4/17/2018 2:43 PM
_DSC4491_17042018133508.jpg_DSC4491_17042018133508800 x 450180 KB 4/17/2018 2:43 PM
_DSC4501_17042018133846.jpg_DSC4501_17042018133846800 x 450173 KB 4/17/2018 2:43 PM
san bay tu ham nay hay_13042018104602 (1)_Key_15042018173217.jpgsan bay tu ham nay hay_13042018104602 (1)_Key_15042018173217600 x 40340 KB 4/17/2018 5:58 AM
san bay tu ham nay hay_13042018104602.jpgsan bay tu ham nay hay_13042018104602700 x 471175 KB 4/17/2018 5:58 AM
anh toa nha cienco4 mien nam.jpganh toa nha cienco4 mien nam700 x 862182 KB 4/17/2018 5:58 AM
Đảo chè Cầu Cau Thanh Chương Nghệ An 12444_13042018101106.jpgĐảo chè Cầu Cau Thanh Chương Nghệ An 12444_13042018101106700 x 416124 KB 4/17/2018 5:58 AM
dao che cau cau thanh thuong nghe an_13042018081747.jpgdao che cau cau thanh thuong nghe an_13042018081747700 x 393114 KB 4/17/2018 5:57 AM
ảnh tòa nhà 22222222222222222222_Key_13042018081946.jpgảnh tòa nhà 22222222222222222222_Key_13042018081946600 x 33647 KB 4/17/2018 5:57 AM
thi cong sbranh con mmmm_13042018081313.jpgthi cong sbranh con mmmm_13042018081313700 x 393116 KB 4/17/2018 5:57 AM
anh chep thi cong san bat tan san nhat moi hom nay_13042018080337.jpganh chep thi cong san bat tan san nhat moi hom nay_13042018080337700 x 39358 KB 4/17/2018 5:57 AM
ảnh tòa nhà 22222222222222222222_13042018080922.jpgảnh tòa nhà 22222222222222222222_13042018080922700 x 393151 KB 4/17/2018 5:57 AM
ciencor quang ham ndg_Key_16042018114823.jpgciencor quang ham ndg_Key_16042018114823600 x 38652 KB 4/17/2018 5:56 AM
ciencor quang ham ndg_16042018114737.jpgciencor quang ham ndg_16042018114737600 x 386114 KB 4/17/2018 5:56 AM
anh toa nha cienco4 mien nam bai luc_Key_16042018161307.jpganh toa nha cienco4 mien nam bai luc_Key_16042018161307599 x 73850 KB 4/17/2018 5:55 AM
anh toa nha cienco4 mien nam bai luc_16042018160928.jpganh toa nha cienco4 mien nam bai luc_16042018160928700 x 862181 KB 4/17/2018 5:55 AM
Chuong trinh dai hoi.pdfChuong trinh dai hoi153 KB 4/13/2018 3:44 PM
Quyet dinh ban hanh Quy che bau cu bo sung thanh vien HDQT va Kiem soat vien.PDFQuyet dinh ban hanh Quy che bau cu bo sung thanh vien HDQT va Kiem soat vien4408 KB 4/13/2018 3:44 PM
To trinh uy quen cho HDQT quyet dinh mot so noi dung thuoc tham quyen cua DHDCD.PDFTo trinh uy quen cho HDQT quyet dinh mot so noi dung thuoc tham quyen cua DHDCD1474 KB 4/13/2018 3:44 PM
To trinh ve viec bo sung kiem soat vien.PDFTo trinh ve viec bo sung kiem soat vien488 KB 4/13/2018 3:44 PM
To trinh ve viec bo sung thanh vien HDQT.PDFTo trinh ve viec bo sung thanh vien HDQT553 KB 4/13/2018 3:44 PM
To trinh phat hanh rieng le trai phieu chuyen doi.PDFTo trinh phat hanh rieng le trai phieu chuyen doi1498 KB 4/13/2018 3:44 PM
Tờ trình phát hành trái phiếu riêng lẻ (13.4).PDFTờ trình phát hành trái phiếu riêng lẻ (13.4)1459 KB 4/13/2018 3:44 PM
Quyet dinh thanh lap Ban kiem tra tu cach co dong phien hop HDQT 2018.PDFQuyet dinh thanh lap Ban kiem tra tu cach co dong phien hop HDQT 2018774 KB 4/13/2018 3:44 PM
To trinh niem yeu co phieu tren san giao dich chung khoan HOSE.PDFTo trinh niem yeu co phieu tren san giao dich chung khoan HOSE717 KB 4/13/2018 3:44 PM
To trinh Thong qua quy che noi bo ve quan tri Tap doan.pdfTo trinh Thong qua quy che noi bo ve quan tri Tap doan974 KB 4/13/2018 3:44 PM
Thong bao de cu ung cu de bau bo sung thanh vien HDQT.PDFThong bao de cu ung cu de bau bo sung thanh vien HDQT4856 KB 4/13/2018 3:44 PM
Thong bao de cu ung cu de Bau bo sung thanh vien Ban kiem soat 2014-2019.PDFThong bao de cu ung cu de Bau bo sung thanh vien Ban kiem soat 2014-20194724 KB 4/13/2018 3:44 PM
Thong bao moi hop.PDFThong bao moi hop2754 KB 4/13/2018 3:44 PM
icpdf.pngicpdf16 x 161 KB 4/13/2018 3:44 PM
newsdefault.jpgnewsdefault392 x 24044 KB 4/13/2018 3:44 PM
thongbaomoihop001.jpgthongbaomoihop0011240 x 1754268 KB 4/13/2018 3:44 PM
_DSC4372_11042018114840.JPG_DSC4372_11042018114840700 x 385141 KB 4/12/2018 8:09 AM
_DSC4372_Key_11042018112039.JPG_DSC4372_Key_11042018112039600 x 33635 KB 4/12/2018 8:08 AM
To trinh phat hanh co phieu rieng le tang von dieu le.PDFTo trinh phat hanh co phieu rieng le tang von dieu le1833 KB 4/6/2018 8:32 AM
vov thai nguyen 1_05042018123129.jpgvov thai nguyen 1_05042018123129490 x 36862 KB 4/5/2018 12:35 PM
vov thai nguyen 2_05042018123214.jpgvov thai nguyen 2_05042018123214490 x 36864 KB 4/5/2018 12:35 PM
vov thai nguyen 3_05042018123255.jpgvov thai nguyen 3_05042018123255490 x 36867 KB 4/5/2018 12:35 PM
vov thai nguyen 1_Key_05042018123408.jpgvov thai nguyen 1_Key_05042018123408490 x 36862 KB 4/5/2018 12:35 PM
nguy co pha san bot nha minh bntyh_05042018112234.jpgnguy co pha san bot nha minh bntyh_05042018112234700 x 406141 KB 4/5/2018 11:25 AM
nguy co pha san bot nha minh bntyh_Key_05042018112408.jpgnguy co pha san bot nha minh bntyh_Key_05042018112408600 x 34834 KB 4/5/2018 11:25 AM
anh tram bot tuyen thai nguyen cho moi tin tuc 12234545_05042018112140.jpganh tram bot tuyen thai nguyen cho moi tin tuc 12234545_05042018112140700 x 397137 KB 4/5/2018 11:25 AM
nguy co pha san bot thai nguyen cho moi_x264.mp4nguy co pha san bot thai nguyen cho moi_x26445112 KB 4/3/2018 5:01 PM
nguy co pha san bot nha minh_Key_31032018130428.jpgnguy co pha san bot nha minh_Key_31032018130428600 x 34835 KB 4/3/2018 5:01 PM
bot quang hap_Key_02042018195715.jpgbot quang hap_Key_02042018195715599 x 34033 KB 4/3/2018 3:51 PM
bot quang hap_02042018195505.jpgbot quang hap_02042018195505700 x 397111 KB 4/3/2018 3:51 PM
VIDEO DAI HOI CONG DOAN KHOA X_x264.mp4VIDEO DAI HOI CONG DOAN KHOA X_x26426526 KB 4/2/2018 2:46 PM
_DSC4222_01042018011908.JPG_DSC4222_01042018011908800 x 450187 KB 4/2/2018 2:45 PM
_DSC4229_01042018011920.JPG_DSC4229_01042018011920800 x 450182 KB 4/2/2018 2:45 PM
_DSC4210_01042018011834.JPG_DSC4210_01042018011834800 x 450193 KB 4/2/2018 2:45 PM
_DSC4217_01042018011856.JPG_DSC4217_01042018011856800 x 472208 KB 4/2/2018 2:45 PM
_DSC4209_01042018011820.JPG_DSC4209_01042018011820800 x 450195 KB 4/2/2018 2:45 PM
_DSC4198_01042018012605.JPG_DSC4198_01042018012605800 x 493222 KB 4/2/2018 2:45 PM
_DSC4184_01042018011756.JPG_DSC4184_01042018011756800 x 450166 KB 4/2/2018 2:45 PM
_DSC4186_01042018011808.JPG_DSC4186_01042018011808800 x 450140 KB 4/2/2018 2:45 PM
_DSC4115_01042018011712.JPG_DSC4115_01042018011712800 x 450204 KB 4/2/2018 2:45 PM
_DSC4124_01042018011725.JPG_DSC4124_01042018011725800 x 450192 KB 4/2/2018 2:45 PM
_DSC4178_01042018011743.JPG_DSC4178_01042018011743800 x 450183 KB 4/2/2018 2:45 PM
_DSC4097_01042018011601.JPG_DSC4097_01042018011601800 x 450201 KB 4/2/2018 2:45 PM
_DSC4086_01042018011619.JPG_DSC4086_01042018011619800 x 484224 KB 4/2/2018 2:45 PM
_DSC4065_01042018011637.JPG_DSC4065_01042018011637800 x 549217 KB 4/2/2018 2:45 PM
_DSC4105_01042018012729.JPG_DSC4105_01042018012729800 x 450198 KB 4/2/2018 2:45 PM
_DSC4113_01042018011656.JPG_DSC4113_01042018011656800 x 450195 KB 4/2/2018 2:45 PM
_DSC4056_01042018011431.JPG_DSC4056_01042018011431800 x 450182 KB 4/2/2018 2:45 PM
_DSC4005_01042018011442.JPG_DSC4005_01042018011442800 x 482195 KB 4/2/2018 2:45 PM
_DSC4057_01042018011519.JPG_DSC4057_01042018011519800 x 450208 KB 4/2/2018 2:45 PM
_DSC4076_01042018012157.JPG_DSC4076_01042018012157800 x 492199 KB 4/2/2018 2:45 PM
_DSC4021_Key_01042018011218.JPG_DSC4021_Key_01042018011218600 x 35929 KB 4/2/2018 2:45 PM
_DSC4024.JPG_DSC4024800 x 450185 KB 4/2/2018 2:45 PM
_DSC4028_01042018011356.JPG_DSC4028_01042018011356800 x 450190 KB 4/2/2018 2:45 PM
_DSC4044_01042018011408.JPG_DSC4044_01042018011408800 x 450184 KB 4/2/2018 2:45 PM
_DSC4021_01042018012317.JPG_DSC4021_01042018012317800 x 479153 KB 4/2/2018 2:45 PM
doanh nghiep khong du tra lai 1_31032018092451.jpgdoanh nghiep khong du tra lai 1_31032018092451700 x 397137 KB 4/1/2018 8:01 AM
doanh nghiep khong du tra lai 2_31032018092545.jpgdoanh nghiep khong du tra lai 2_31032018092545700 x 406141 KB 4/1/2018 8:01 AM
doanh nghiep khong du tra lai 1_Key_31032018092721.jpgdoanh nghiep khong du tra lai 1_Key_31032018092721600 x 34035 KB 4/1/2018 8:01 AM
gap mat nhat tro ve 7_30032018161115.jpggap mat nhat tro ve 7_30032018161115700 x 357165 KB 3/31/2018 1:06 PM
gap mat nhat tro ve 4_30032018160638.jpggap mat nhat tro ve 4_30032018160638700 x 393155 KB 3/31/2018 1:06 PM
gap mat nhat tro ve 3_30032018160656.jpggap mat nhat tro ve 3_30032018160656700 x 393163 KB 3/31/2018 1:06 PM
gap mat nhat tro ve 51_30032018160839.jpggap mat nhat tro ve 51_30032018160839350 x 20380 KB 3/31/2018 1:06 PM
gap mat nhat tro ve 611_30032018161053.jpggap mat nhat tro ve 611_30032018161053350 x 20377 KB 3/31/2018 1:06 PM
gap mat nhat tro ve 7_Key_30032018162026.jpggap mat nhat tro ve 7_Key_30032018162026600 x 30641 KB 3/31/2018 1:06 PM
gap mat nhat tro ve 2_30032018160623.jpggap mat nhat tro ve 2_30032018160623700 x 378154 KB 3/31/2018 1:06 PM
file dinh kem.pdffile dinh kem173 KB 3/30/2018 11:58 AM
14254Creative1_1513444515_Key_30032018115754.jpg14254Creative1_1513444515_Key_30032018115754480 x 27047 KB 3/30/2018 11:58 AM
01_Key_28032018103517.png01_Key_28032018103517591 x 59240 KB 3/30/2018 11:56 AM
phay bieu cond anh vinh 17_23032018135405.jpgphay bieu cond anh vinh 17_23032018135405700 x 525158 KB 3/26/2018 7:52 AM
phay bieu cond anh vinh 21_23032018154821.jpgphay bieu cond anh vinh 21_23032018154821700 x 39381 KB 3/26/2018 7:52 AM
phay bieu cond anh vinh 18_23032018142253.jpgphay bieu cond anh vinh 18_23032018142253700 x 466191 KB 3/26/2018 7:52 AM
phay bieu cond anh vinh 20_23032018142338.jpgphay bieu cond anh vinh 20_23032018142338700 x 393108 KB 3/26/2018 7:52 AM
phay bieu cond anh vinh 19_23032018142454.jpgphay bieu cond anh vinh 19_23032018142454700 x 476169 KB 3/26/2018 7:52 AM
phay bieu cond anh vinh 14_23032018133532.jpgphay bieu cond anh vinh 14_23032018133532700 x 387145 KB 3/26/2018 7:52 AM
phay bieu cond anh vinh 15_23032018134046.jpgphay bieu cond anh vinh 15_23032018134046700 x 464141 KB 3/26/2018 7:52 AM
phay bieu cond anh vinh 12_23032018131645.jpgphay bieu cond anh vinh 12_23032018131645700 x 525173 KB 3/26/2018 7:52 AM
phay bieu cond anh vinh 9_23032018131701.jpgphay bieu cond anh vinh 9_23032018131701700 x 525108 KB 3/26/2018 7:52 AM
phay bieu cond anh vinh 10_23032018131718.jpgphay bieu cond anh vinh 10_23032018131718700 x 524138 KB 3/26/2018 7:52 AM
phay bieu cond anh vinh 13_23032018132635.jpgphay bieu cond anh vinh 13_23032018132635700 x 39383 KB 3/26/2018 7:52 AM
phay bieu cond anh vinh 4_23032018112424.jpgphay bieu cond anh vinh 4_23032018112424700 x 448196 KB 3/26/2018 7:52 AM
phay bieu cond anh vinh 6_23032018115459.jpgphay bieu cond anh vinh 6_23032018115459700 x 431196 KB 3/26/2018 7:52 AM
phay bieu cond anh vinh 5_23032018115532.jpgphay bieu cond anh vinh 5_23032018115532700 x 466196 KB 3/26/2018 7:52 AM
phay bieu cond anh vinh 7_23032018115743.jpgphay bieu cond anh vinh 7_23032018115743700 x 464225 KB 3/26/2018 7:52 AM
phay bieu cond anh vinh 8_23032018115959.jpgphay bieu cond anh vinh 8_23032018115959700 x 393234 KB 3/26/2018 7:52 AM
phay bieu cond anh vinh 4_Key_23032018142626.jpgphay bieu cond anh vinh 4_Key_23032018142626600 x 38445 KB 3/26/2018 7:52 AM
phay bieu cond anh vinh.jpgphay bieu cond anh vinh700 x 39257 KB 3/26/2018 7:52 AM
phay bieu cond anh vinh 3_23032018112059.jpgphay bieu cond anh vinh 3_23032018112059700 x 39378 KB 3/26/2018 7:52 AM
phay bieu cond anh vinh 2_23032018141638.jpgphay bieu cond anh vinh 2_23032018141638700 x 39381 KB 3/23/2018 2:36 PM
chotdanhsachcodong-page-001_21032018150420.jpgchotdanhsachcodong-page-001_210320181504201240 x 1754243 KB 3/23/2018 8:05 AM
chotdanhsachcodong-page-001_21032018150420_Key_23032018080318.jpgchotdanhsachcodong-page-001_21032018150420_Key_23032018080318600 x 84868 KB 3/23/2018 8:05 AM
01_Key_14032018085155.png01_Key_14032018085155591 x 59240 KB 3/14/2018 10:52 AM
Document-page-001_14032018085116.jpgDocument-page-001_14032018085116800 x 1242379 KB 3/14/2018 10:52 AM
Document-page-0023142018_14032018105209.jpgDocument-page-0023142018_14032018105209800 x 1288174 KB 3/14/2018 10:52 AM
Document-page-002_14032018085131.jpgDocument-page-002_14032018085131800 x 1236166 KB 3/14/2018 9:30 AM
032018NQ-HĐQTNQ-1-page-001_13032018165552.jpg032018NQ-HĐQTNQ-1-page-001_130320181655521240 x 1754224 KB 3/13/2018 4:56 PM
032018NQ-HĐQTNQ.PDF032018NQ-HĐQTNQ546 KB 3/13/2018 3:28 PM
cau hieu thai hoa_x264.mp4cau hieu thai hoa_x26450439 KB 3/12/2018 5:33 PM
lao lap dam spe cau hieu 8_Key_12032018173054.jpglao lap dam spe cau hieu 8_Key_12032018173054599 x 44930 KB 3/12/2018 5:33 PM
HUNG HAI_x264.mp4HUNG HAI_x26441532 KB 3/1/2018 11:51 AM
HUNG CHUAN YEN THANH_Key_01032018084638.jpgHUNG CHUAN YEN THANH_Key_01032018084638600 x 33635 KB 3/1/2018 11:51 AM
_DSC2956_12022018161943.JPG_DSC2956_12022018161943800 x 450269 KB 2/22/2018 1:26 PM
_DSC2945_12022018161916.JPG_DSC2945_12022018161916800 x 450284 KB 2/22/2018 1:26 PM
_DSC2950_12022018161928.JPG_DSC2950_12022018161928800 x 450204 KB 2/22/2018 1:26 PM
_DSC2935_12022018161847.JPG_DSC2935_12022018161847800 x 450210 KB 2/22/2018 1:26 PM
_DSC2938_12022018161900.JPG_DSC2938_12022018161900800 x 450281 KB 2/22/2018 1:26 PM
_DSC2909_12022018161823.JPG_DSC2909_12022018161823800 x 450129 KB 2/22/2018 1:26 PM
_DSC2927_12022018161835.JPG_DSC2927_12022018161835800 x 450162 KB 2/22/2018 1:26 PM
_DSC2882_12022018161801.JPG_DSC2882_12022018161801800 x 450239 KB 2/22/2018 1:26 PM
_DSC2895_12022018161812.JPG_DSC2895_12022018161812800 x 450193 KB 2/22/2018 1:26 PM
_DSC2858_12022018161729.JPG_DSC2858_12022018161729800 x 450201 KB 2/22/2018 1:26 PM
_DSC2859_12022018161739.JPG_DSC2859_12022018161739800 x 450203 KB 2/22/2018 1:26 PM
_DSC2876_12022018161750.JPG_DSC2876_12022018161750800 x 450231 KB 2/22/2018 1:26 PM
_DSC2822_12022018161636.JPG_DSC2822_12022018161636800 x 450190 KB 2/22/2018 1:26 PM
_DSC2828_12022018161647.JPG_DSC2828_12022018161647800 x 450217 KB 2/22/2018 1:26 PM
_DSC2835_12022018161659.JPG_DSC2835_12022018161659800 x 450173 KB 2/22/2018 1:26 PM
_DSC2853_12022018161715.JPG_DSC2853_12022018161715800 x 450207 KB 2/22/2018 1:26 PM
_DSC2800_12022018161559.JPG_DSC2800_12022018161559800 x 450235 KB 2/22/2018 1:26 PM
_DSC2806_12022018161610.JPG_DSC2806_12022018161610800 x 450218 KB 2/22/2018 1:26 PM
_DSC2811_12022018161625.JPG_DSC2811_12022018161625800 x 450228 KB 2/22/2018 1:26 PM
_DSC2758_12022018161456.JPG_DSC2758_12022018161456800 x 450214 KB 2/22/2018 1:25 PM
_DSC2778_12022018161524.JPG_DSC2778_12022018161524800 x 450223 KB 2/22/2018 1:25 PM
_DSC2783_12022018161535.JPG_DSC2783_12022018161535800 x 450202 KB 2/22/2018 1:25 PM
_DSC2789_12022018161548.JPG_DSC2789_12022018161548800 x 450207 KB 2/22/2018 1:25 PM
_DSC2956_Key_12022018161403.JPG_DSC2956_Key_12022018161403600 x 33757 KB 2/22/2018 1:25 PM
_DSC2753_12022018161440.JPG_DSC2753_12022018161440800 x 450253 KB 2/22/2018 1:25 PM
_DSC2771_12022018161511.JPG_DSC2771_12022018161511800 x 450208 KB 2/22/2018 10:48 AM
anh sang 1_07022018092702.jpganh sang 1_07022018092702500 x 33377 KB 2/10/2018 7:45 AM
Tran van bao coi_07022018103920.jpgTran van bao coi_07022018103920500 x 39478 KB 2/10/2018 7:45 AM
anh nguyễn sỹ bảo 2_07022018101757.jpganh nguyễn sỹ bảo 2_07022018101757500 x 46398 KB 2/10/2018 7:45 AM
bui danh hai moi_07022018113810.jpgbui danh hai moi_07022018113810500 x 33597 KB 2/10/2018 7:45 AM
anh sang 1_Key_07022018101924.jpganh sang 1_Key_07022018101924500 x 33377 KB 2/10/2018 7:45 AM
ve que an te6t 6_Key_09022018054055.jpgve que an te6t 6_Key_09022018054055600 x 33635 KB 2/9/2018 8:44 AM
IMG_3656.jpgIMG_3656700 x 525204 KB 2/9/2018 8:44 AM
IMG_3655_09022018053627.jpgIMG_3655_09022018053627700 x 422146 KB 2/9/2018 8:44 AM
1 - 180Next
©2014 Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP
Thiết kế và phát triển: công ty CP tin học Lạc Việt